Textile Encyclopedia

Indigofera Tinctoria

Shrub native of southeastern Asia and India. It was used to make natural indigo dyes in this region.